Translation of 1098784


>1098784 Frame 1
LSVVFYSLFITFILVYLFKSVFYSFYSSRKYISLRESMSFVSYIHVCFLA*YVYACIPSF
RI*YSDX

>1098784 Frame 2
YLLFFTLFSLLLFLYIYLNQSFIRSTVVGSIFH*GKACHLLVIYTFVF*RDTSTLASLLF
ESNILIX

>1098784 Frame 3
ICCFLLSFHYFYSCISI*ISLLFVLQ**EVYFIEGKHVIC*LYTRLFSSVIRLRLHPFFS
NLIF*F

>1098784 Frame 4
KSEY*IRKEGMQA*TYHARKQTCI*LTNDMLSLNEIYFLLL*NE*KTDLNRYTRIKVMKR
E*KTTDX

>1098784 Frame 5
NQNIRFEKKGCKRRRITLENKRVYN*QMTCFPSMKYTSYYCRTNKRLI*IDIQE*K**KE
SKKQQIX

>1098784 Frame 6
IRILDSKRRDASVDVSR*KTNVYITNK*HAFPQ*NILPTTVERIKD*FK*IYKNKSNEKR
VKNNR*

>1098784 Frames 1,2,3
LSVVFYSLFITFILVYLFKSVFYSFYSSRKYISLRESMSFVSYIHVCFLA*YVYACIPSF
RI*YSDXYLLFFTLFSLLLFLYIYLNQSFIRSTVVGSIFH*GKACHLLVIYTFVF*RDTS
TLASLLFESNILIXICCFLLSFHYFYSCISI*ISLLFVLQ**EVYFIEGKHVIC*LYTRL
FSSVIRLRLHPFFSNLIF*F

>1098784 Frames 4,5,6
KSEY*IRKEGMQA*TYHARKQTCI*LTNDMLSLNEIYFLLL*NE*KTDLNRYTRIKVMKR
E*KTTDXNQNIRFEKKGCKRRRITLENKRVYN*QMTCFPSMKYTSYYCRTNKRLI*IDIQ
E*K**KESKKQQIXIRILDSKRRDASVDVSR*KTNVYITNK*HAFPQ*NILPTTVERIKD
*FK*IYKNKSNEKRVKNNR*

Date: 14:44:59 on Sun 17 Dec 117.