Translation of 1200243


>1200243 Frame 1
SIL*TTLYRRVGIRNSKIIFTSASKWHSLLP*SSCFTQRFEAPEFIN**RGRIKNCRLWV
SQVKYICIKYYNPRIFNFMYSYNLQI*YVFFFFFFNVLRK*KMYNNPNNYNKYF*FYN*I
FPEHLEFL*ENIRMK**PYGIEHQMF*WDLRNIQLLLIYGVLDVYLLKW*MEPHYFQGYL
KQTN**GYLEF*ELLILKIGQMX

>1200243 Frame 2
PFYKLHCIGGLESVTAKSFLLQLLNGIAYCHDRRVLHRDLKPQNLLINREGELKIADFGL
AR*NIYVLNIITLEYLILCIHIIFRYNMYFFFFFLMY*ENKKCIIIPIIIINISNFIIKY
FQSIWNSCKKIYA*SSNLMVSSTRCFNGI*EIFNYY*YMECWMYIC*NGKWNPIISRGI*
SRPINEDI*NSRNS*F*KLAKC

>1200243 Frame 3
HFINYIV*EGWNP*QQNHFYFSF*MA*LIAMIVVFYTEI*SPRIY*LIEREN*KLPTLG*
PGKIYMY*IL*P*NI*FYVFI*SSDIICIFFFFF*CIKKIKNV**SQ*L**IFLIL*LNI
SRAFGIPVRKYTHEVVTLWYRAPDVLMGSKKYSTTIDIWSVGCIFAEMVNGTPLFPGVSE
ADQLMRIFRILGTPNSKNWPNX

>1200243 Frame 4
TFGQFLELGVPRILNILINWSASDTPGNNGVPFTISANIHPTLHISIVVEYFLDPIKTSG
ARYHKVTTSCVYFLTGIPNALEIFNYKIRNIYYNYWDYYTFFIFLIH*KKKKKIHIISED
YMNT*N*IF*GYNI*YIYILPG*PKVGNF*FSLSIN**ILGLQISV*NTTIMAISYAI*K
LK*K*FCCYGFQPSYTM*FIKWX

>1200243 Frame 5
HLANF*N*EFLEF*ISSLIGLLQIPLEIMGFHLPFQQIYIQHSIYQ**LNIS*IPLKHLV
LDTIRLLLHAYIFLQEFQMLWKYLIIKLEIFIIIIGIIIHFLFS*YIKKKKKKYILYLKI
I*IHKIKYSRVIIFNTYIFYLANPKSAIFNSPSLLINKFWGFKSLCKTRRSWQ*AMPFRS
*SKNDFAVTDSNPPIQCSL*NG

>1200243 Frame 6
IWPIFRIRSS*NSKYPH*LVCFRYPWK*WGSIYHFSKYTSNTPYINSS*IFLRSH*NIWC
SIP*GYYFMRIFSYRNSKCSGNI*L*N*KYLL*LLGLLYIFYFLNTLKKKKKNTYYI*RL
YEYIKLNILGL*YLIHIYFTWLTQSRQFLILPLY*LINSGASNLCVKHDDHGNKLCHLEA
EVKMILLLRIPTLLYNVVYKMX

>1200243 Frames 1,2,3
SIL*TTLYRRVGIRNSKIIFTSASKWHSLLP*SSCFTQRFEAPEFIN**RGRIKNCRLWV
SQVKYICIKYYNPRIFNFMYSYNLQI*YVFFFFFFNVLRK*KMYNNPNNYNKYF*FYN*I
FPEHLEFL*ENIRMK**PYGIEHQMF*WDLRNIQLLLIYGVLDVYLLKW*MEPHYFQGYL
KQTN**GYLEF*ELLILKIGQMXPFYKLHCIGGLESVTAKSFLLQLLNGIAYCHDRRVLH
RDLKPQNLLINREGELKIADFGLAR*NIYVLNIITLEYLILCIHIIFRYNMYFFFFFLMY
*ENKKCIIIPIIIINISNFIIKYFQSIWNSCKKIYA*SSNLMVSSTRCFNGI*EIFNYY*
YMECWMYIC*NGKWNPIISRGI*SRPINEDI*NSRNS*F*KLAKCHFINYIV*EGWNP*Q
QNHFYFSF*MA*LIAMIVVFYTEI*SPRIY*LIEREN*KLPTLG*PGKIYMY*IL*P*NI
*FYVFI*SSDIICIFFFFF*CIKKIKNV**SQ*L**IFLIL*LNISRAFGIPVRKYTHEV
VTLWYRAPDVLMGSKKYSTTIDIWSVGCIFAEMVNGTPLFPGVSEADQLMRIFRILGTPN
SKNWPNX

>1200243 Frames 4,5,6
TFGQFLELGVPRILNILINWSASDTPGNNGVPFTISANIHPTLHISIVVEYFLDPIKTSG
ARYHKVTTSCVYFLTGIPNALEIFNYKIRNIYYNYWDYYTFFIFLIH*KKKKKIHIISED
YMNT*N*IF*GYNI*YIYILPG*PKVGNF*FSLSIN**ILGLQISV*NTTIMAISYAI*K
LK*K*FCCYGFQPSYTM*FIKWXHLANF*N*EFLEF*ISSLIGLLQIPLEIMGFHLPFQQ
IYIQHSIYQ**LNIS*IPLKHLVLDTIRLLLHAYIFLQEFQMLWKYLIIKLEIFIIIIGI
IIHFLFS*YIKKKKKKYILYLKII*IHKIKYSRVIIFNTYIFYLANPKSAIFNSPSLLIN
KFWGFKSLCKTRRSWQ*AMPFRS*SKNDFAVTDSNPPIQCSL*NGIWPIFRIRSS*NSKY
PH*LVCFRYPWK*WGSIYHFSKYTSNTPYINSS*IFLRSH*NIWCSIP*GYYFMRIFSYR
NSKCSGNI*L*N*KYLL*LLGLLYIFYFLNTLKKKKKNTYYI*RLYEYIKLNILGL*YLI
HIYFTWLTQSRQFLILPLY*LINSGASNLCVKHDDHGNKLCHLEAEVKMILLLRIPTLLY
NVVYKMX

Date: 14:40:23 on Sun 17 Dec 117.