Translation of 1366792


>1366792 Frame 1
TSMLD*ELFLGVEV*SLGLFDL*ILT*SEFKPA*ARLVSILN*LLCYSTKGPNIRNIDFN
NMININIRX

>1366792 Frame 2
PRCWIKSYF*V*KFKV*VCSTFEFLHDLSSNRRKPGWFLSLINYYVIVRKDLI*EI*ILI
I*LILILD

>1366792 Frame 3
LDVGLRVIFRCRSLKFRSVRPLNSYMI*VQTGVSQVGFYP*LIIML*YERT*YKKYRF**
YD*Y*Y*X

>1366792 Frame 4
I*Y*Y*SYY*NLYFLY*VLSYYNIIIN*G*KPTWLTPV*TQIM*EFKGRTDLNFKLLHLK
ITLNPTSRX

>1366792 Frame 5
SNININHIIKIYISYIRSFRTIT**LIKDRNQPGLRRFELRSCKNSKVEQT*TLNFYT*K
*LLIQHRG

>1366792 Frame 6
LILILIILLKSIFLILGPFVL*HNN*LRIETNLAYAGLNSDHVRIQRSNRPKL*TSTPKN
NS*SNIEX

>1366792 Frames 1,2,3
TSMLD*ELFLGVEV*SLGLFDL*ILT*SEFKPA*ARLVSILN*LLCYSTKGPNIRNIDFN
NMININIRXPRCWIKSYF*V*KFKV*VCSTFEFLHDLSSNRRKPGWFLSLINYYVIVRKD
LI*EI*ILII*LILILDLDVGLRVIFRCRSLKFRSVRPLNSYMI*VQTGVSQVGFYP*LI
IML*YERT*YKKYRF**YD*Y*Y*X

>1366792 Frames 4,5,6
I*Y*Y*SYY*NLYFLY*VLSYYNIIIN*G*KPTWLTPV*TQIM*EFKGRTDLNFKLLHLK
ITLNPTSRXSNININHIIKIYISYIRSFRTIT**LIKDRNQPGLRRFELRSCKNSKVEQT
*TLNFYT*K*LLIQHRGLILILIILLKSIFLILGPFVL*HNN*LRIETNLAYAGLNSDHV
RIQRSNRPKL*TSTPKNNS*SNIEX

Date: 17:19:17 on Mon 18 Dec 117.