Translation of 1381423


>1381423 Frame 1
CGYK*LNKQAV**I*EDHLRDRLKLTTL*TILQIPILLILAK**RIWRVKFDQL*MKFTL
X

>1381423 Frame 2
VATND*TSKRYNEFRRIIYATG*S*PPCKRFYKYPSY*YWQNDRGYGE*NSINFK*SLLW
X

>1381423 Frame 3
WLQMTKQASGIMNLGGSFTRQVEADHPVNDSTNTHLINIGKMIEDMESKIRSTLNEVYFG

>1381423 Frame 4
PKVNFI*S*SNFTLHILYHFANINKMGICRIVYRVVSFNLSRK*SS*IHYTACLFSHL*P
X

>1381423 Frame 5
PK*TSFKVDRILLSISSIILPILIRWVFVESFTGWSASTCRVNDPPKFIIPLACLVICSH
X

>1381423 Frame 6
QSKLHLKLIEFYSPYPLSFCQY**DGYL*NRLQGGQLQPVA*MILLNSLYRLLV*SFVAT

>1381423 Frames 1,2,3
CGYK*LNKQAV**I*EDHLRDRLKLTTL*TILQIPILLILAK**RIWRVKFDQL*MKFTL
XVATND*TSKRYNEFRRIIYATG*S*PPCKRFYKYPSY*YWQNDRGYGE*NSINFK*SLL
WXWLQMTKQASGIMNLGGSFTRQVEADHPVNDSTNTHLINIGKMIEDMESKIRSTLNEVY
FG

>1381423 Frames 4,5,6
PKVNFI*S*SNFTLHILYHFANINKMGICRIVYRVVSFNLSRK*SS*IHYTACLFSHL*P
XPK*TSFKVDRILLSISSIILPILIRWVFVESFTGWSASTCRVNDPPKFIIPLACLVICS
HXQSKLHLKLIEFYSPYPLSFCQY**DGYL*NRLQGGQLQPVA*MILLNSLYRLLV*SFV
AT

Date: 14:45:45 on Sun 17 Dec 117.