Translation of 1590010


>1590010 Frame 1
IYVAIHRTSAARDAKQSLSDAALQFCSRRTTSS*FY**HALSYHY*LIIFYYX

>1590010 Frame 2
YTSQYIVHRRRATRNSRCLTQRCSSALDVRHLVNSTSNTLSHITIN*LYFII

>1590010 Frame 3
IRRNTSYIGGARRETVAV*RSAAVLL*TYDI*LILLVTRSLISLLINYILLX

>1590010 Frame 4
YNKI*LINSDMRERVTSRIN*MSYV*SRTAALRQTATVSRRAPPMYDVLRRIX

>1590010 Frame 5
IIKYN*LIVI*ESVLLVELTRCRTSRAELQRCVRQRLFRVARRRCTMYCDVY

>1590010 Frame 6
**NIIN***YERACY**N*LDVVRLEQNCSAASDSDCFASRAADVRCIATYX

>1590010 Frames 1,2,3
IYVAIHRTSAARDAKQSLSDAALQFCSRRTTSS*FY**HALSYHY*LIIFYYXYTSQYIV
HRRRATRNSRCLTQRCSSALDVRHLVNSTSNTLSHITIN*LYFIIIRRNTSYIGGARRET
VAV*RSAAVLL*TYDI*LILLVTRSLISLLINYILLX

>1590010 Frames 4,5,6
YNKI*LINSDMRERVTSRIN*MSYV*SRTAALRQTATVSRRAPPMYDVLRRIXIIKYN*L
IVI*ESVLLVELTRCRTSRAELQRCVRQRLFRVARRRCTMYCDVY**NIIN***YERACY
**N*LDVVRLEQNCSAASDSDCFASRAADVRCIATYX

Date: 16:22:49 on Sun 17 Dec 117.