Translation of 1609995


>1609995 Frame 1
GFVK*IVYNV*S*RRPSHFAISNASPIKLFLT*HVKYYTAVVYTACKYKNSFYYIFQSKL
C*LILFLE

>1609995 Frame 2
GL*NK*CTMYSRDDDRVTLLSVMLLRSSCF*PNM*SIIQLSYTQHVNTKIRFITFFNQNY
VN*YCFLX

>1609995 Frame 3
VCKINSVQCIVVTTTESLCYQ*CFSDQVVFDLTCKVLYSCRIHSM*IQKFVLLHFSIKIM
LINIVS*X

>1609995 Frame 4
FKKQY*LT*F*LKNVIKRIFVFTCCVYDSCIILYMLGQKQLDRRSITDSKVTRSSSRLYI
VHYLFYKP

>1609995 Frame 5
SRNNIN*HNFD*KM**NEFLYLHAVYTTAV*YFTC*VKNNLIGEALLIAK*LGRRHDYTL
YTIYFTNX

>1609995 Frame 6
QETILINIILIEKCNKTNFCIYMLCIRQLYNTLHVRSKTT*SEKHY**QSDSVVVTTIHC
TLFILQTX

>1609995 Frames 1,2,3
GFVK*IVYNV*S*RRPSHFAISNASPIKLFLT*HVKYYTAVVYTACKYKNSFYYIFQSKL
C*LILFLEGL*NK*CTMYSRDDDRVTLLSVMLLRSSCF*PNM*SIIQLSYTQHVNTKIRF
ITFFNQNYVN*YCFLXVCKINSVQCIVVTTTESLCYQ*CFSDQVVFDLTCKVLYSCRIHS
M*IQKFVLLHFSIKIMLINIVS*X

>1609995 Frames 4,5,6
FKKQY*LT*F*LKNVIKRIFVFTCCVYDSCIILYMLGQKQLDRRSITDSKVTRSSSRLYI
VHYLFYKPSRNNIN*HNFD*KM**NEFLYLHAVYTTAV*YFTC*VKNNLIGEALLIAK*L
GRRHDYTLYTIYFTNXQETILINIILIEKCNKTNFCIYMLCIRQLYNTLHVRSKTT*SEK
HY**QSDSVVVTTIHCTLFILQTX

Date: 16:17:53 on Sun 17 Dec 117.