Translation of 1618987


>1618987 Frame 1
NRHEGLEQAVXIFLGFSILISCTRLVSILILFPRCYVIIDSIVTAGSQLSMYSVAVFPIM
FGYAFCGHVVFGAFGGYFGTLSRSIVTLX

>1618987 Frame 2
IGTRAWSRQ*XYFLDSLYS*AAPAWFLS*YFSRVVTL*LTAL*RLEANFPCTVSPFFPSC
LDTLFVVTLFLELLGAILGRCRVQLSHF

>1618987 Frame 3
SARGLGAGSDXISWILYTHKLHPLGFYLDTFPALLRYN*QHCDGWKPTFHVQCRRFSHHV
WIRFLWSRCFWSFWGLFWDAVAFNCHTX

>1618987 Frame 4
KV*QLNATASQNSPQKLQKQRDHKKRIQT*WEKRRHCTWKVGFQPSQCCQL*RNNAGKVS
R*KPSGCSL*V*RIQEICHCLLQALVPI

>1618987 Frame 5
KCDN*TRQRPKIAPKSSKNNVTTKSVSKHDGKNGDTVHGKLASSRHNAVNYNVTTREKYQ
DRNQAGAAYEYRESKKYVTACSKPSCRX

>1618987 Frame 6
SVTIERDSVPK*PPKAPKTT*PQKAYPNMMGKTATLYMESWLPAVTMLSIIT*QRGKSIK
IETKRVQLMSIENPRNMSLPAPSPRADX

>1618987 Frames 1,2,3
NRHEGLEQAVXIFLGFSILISCTRLVSILILFPRCYVIIDSIVTAGSQLSMYSVAVFPIM
FGYAFCGHVVFGAFGGYFGTLSRSIVTLXIGTRAWSRQ*XYFLDSLYS*AAPAWFLS*YF
SRVVTL*LTAL*RLEANFPCTVSPFFPSCLDTLFVVTLFLELLGAILGRCRVQLSHFSAR
GLGAGSDXISWILYTHKLHPLGFYLDTFPALLRYN*QHCDGWKPTFHVQCRRFSHHVWIR
FLWSRCFWSFWGLFWDAVAFNCHTX

>1618987 Frames 4,5,6
KV*QLNATASQNSPQKLQKQRDHKKRIQT*WEKRRHCTWKVGFQPSQCCQL*RNNAGKVS
R*KPSGCSL*V*RIQEICHCLLQALVPIKCDN*TRQRPKIAPKSSKNNVTTKSVSKHDGK
NGDTVHGKLASSRHNAVNYNVTTREKYQDRNQAGAAYEYRESKKYVTACSKPSCRXSVTI
ERDSVPK*PPKAPKTT*PQKAYPNMMGKTATLYMESWLPAVTMLSIIT*QRGKSIKIETK
RVQLMSIENPRNMSLPAPSPRADX

Date: 14:57:16 on Sun 17 Dec 117.