Translation of 1658038


>1658038 Frame 1
NXARRXXAVXETHXKRNK*INEKLSKSFYQYVFFPGACVPT*PLP*XA*HILHVRSSINX
GSPRHSSTGDPMYPR*PP*GXSRKATXLLAVTNSLISFLGGSPMTGSXRAITHRXXMVQC
LXNVSVFTAA*YSSGLXNHCVGL*CGHQTXLLSSAVFKKXKRSLRLXPP*TPGYCLNISF
MPNX

>1658038 Frame 2
IXHDGXXR*XKHXKKEINK*MKN*VNHFINTFSSLVPAFPPSPYLXMLDIYCT*GVP*MX
GLHAIPRREIQCIPGDLRKGXQEKQQXCWQ*PTPSFPSLAVHQ*RGRXELSHIEXEWYSV
*XM*VCLPLRSTPRDWXTIVWGCDVGIKLXYCPPPFLKNXKGLYVYXLLELPGIA*TYPL
CPM

>1658038 Frame 3
XGTTVXXGEXNTXKKK*INK*KTK*IILSIRFLPWCLRSHLAPTLXCLTYIARKEFHK*X
VSTPFLDGRSNVSQVTSVRXFKKSNXTVGSNQLPHFLPWRFTNDGVVXSYHT*NXNGTVS
XKCECVYRCVVLLGIGXPLCGAVMWASNXFTVLRRF*KXKKVFTFXASLNSRVLLEHILY
AQX

>1658038 Frame 4
HWA*RICSSNTREFKEA*T*RPFCFLKTAEDSKEFDAHITAPHNGFQSRGVLRSGKHTHI
FRHCTIHSMCDSSDDPVIGEPPRKEMRELVTANSLLLFLNPLRRSPGIHWISRRGMAWRP
SFMELLTCNICQAFKVGARWERRHQGRKRIDKMIYLVFHLFIYFFFVCFFTASPSCLX

>1658038 Frame 5
IGHKGYVQAIPGSSRRRKRKDLFVF*KRRRTVKSLMPTSQPHTMVSNPEEYYAAVNTLTF
LDTVPFILCVIARTTPSLVNRQGRK*GSWLLPTVCCFS*IPYGGHLGYIGSPVEEWRGDP
HLWNSLRAIYVKHSR*GLGGNAGTREENVLIK*FT*FFIYLFISFLCVSSPRHRRAYX

>1658038 Frame 6
LGIKDMFKQYPGVQGGVNVKTFLFFKNGGGQ*RV*CPHHSPTQWFPIPRSTTQR*THSHF
*TLYHSFYV**LGRPRHW*TAKEGNEGVGYCQQFVAFLESLTEVTWDTLDLPSRNGVETL
IYGTPYVQYMSSIQGRG*VGTQAPGKKTY**NDLLSFSFIYLFLFCVFLHRVTVVPI

>1658038 Frames 1,2,3
NXARRXXAVXETHXKRNK*INEKLSKSFYQYVFFPGACVPT*PLP*XA*HILHVRSSINX
GSPRHSSTGDPMYPR*PP*GXSRKATXLLAVTNSLISFLGGSPMTGSXRAITHRXXMVQC
LXNVSVFTAA*YSSGLXNHCVGL*CGHQTXLLSSAVFKKXKRSLRLXPP*TPGYCLNISF
MPNXIXHDGXXR*XKHXKKEINK*MKN*VNHFINTFSSLVPAFPPSPYLXMLDIYCT*GV
P*MXGLHAIPRREIQCIPGDLRKGXQEKQQXCWQ*PTPSFPSLAVHQ*RGRXELSHIEXE
WYSV*XM*VCLPLRSTPRDWXTIVWGCDVGIKLXYCPPPFLKNXKGLYVYXLLELPGIA*
TYPLCPMXGTTVXXGEXNTXKKK*INK*KTK*IILSIRFLPWCLRSHLAPTLXCLTYIAR
KEFHK*XVSTPFLDGRSNVSQVTSVRXFKKSNXTVGSNQLPHFLPWRFTNDGVVXSYHT*
NXNGTVSXKCECVYRCVVLLGIGXPLCGAVMWASNXFTVLRRF*KXKKVFTFXASLNSRV
LLEHILYAQX

>1658038 Frames 4,5,6
HWA*RICSSNTREFKEA*T*RPFCFLKTAEDSKEFDAHITAPHNGFQSRGVLRSGKHTHI
FRHCTIHSMCDSSDDPVIGEPPRKEMRELVTANSLLLFLNPLRRSPGIHWISRRGMAWRP
SFMELLTCNICQAFKVGARWERRHQGRKRIDKMIYLVFHLFIYFFFVCFFTASPSCLXIG
HKGYVQAIPGSSRRRKRKDLFVF*KRRRTVKSLMPTSQPHTMVSNPEEYYAAVNTLTFLD
TVPFILCVIARTTPSLVNRQGRK*GSWLLPTVCCFS*IPYGGHLGYIGSPVEEWRGDPHL
WNSLRAIYVKHSR*GLGGNAGTREENVLIK*FT*FFIYLFISFLCVSSPRHRRAYXLGIK
DMFKQYPGVQGGVNVKTFLFFKNGGGQ*RV*CPHHSPTQWFPIPRSTTQR*THSHF*TLY
HSFYV**LGRPRHW*TAKEGNEGVGYCQQFVAFLESLTEVTWDTLDLPSRNGVETLIYGT
PYVQYMSSIQGRG*VGTQAPGKKTY**NDLLSFSFIYLFLFCVFLHRVTVVPI

Date: 17:31:57 on Mon 18 Dec 117.