Translation of 1744263


>1744263 Frame 1
KI*TKRYSNSPIAYPSQLSNENKKNNI*MY*YMCM*PISSSSFYSPLGLCDGVRLQV*PR
LWLLTVQCLDSLVGPAAVQYVPVYGSQTHVNX

>1744263 Frame 2
RSKQNAIVIPPLRTHHSFPMRTKKTIYKCINTCVCNPSPHPLFILLWVYVTECGCKFDLD
CGC*LSNALTLL*AQLRYSMYPFTEARHMLTX

>1744263 Frame 3
DLNKTL**FPHCVPITAFQ*EQKKQYINVLIHVYVTHLLILFLFSFGFM*RSAVASLTSI
VVANCPMP*LSCRPSCGTVCTRLRKPDTC*R

>1744263 Frame 4
SLTCVWLP*TGTYCTAAGPTRESRHWTVSNHNRGQTCNRTPSHKPKGE*KEDEEMGYIHM
Y*YIYILFFLFSLESCDGYAMGELL*RFV*IX

>1744263 Frame 5
R*HVSGFRKRVHTVPQLGLQESQGIGQLATTIEVKLATALRHINPKENKKRMRRWVTYTC
INTFIYCFFCSHWKAVMGTQWGNYYSVLFRSX

>1744263 Frame 6
VNMCLASVNGYILYRSWAYKRVKALDS*QPQSRSNLQPHSVT*TQRRIKRG*GDGLHTHV
LIHLYIVFFVLIGKL*WVRNGGITIAFCLDL

>1744263 Frames 1,2,3
KI*TKRYSNSPIAYPSQLSNENKKNNI*MY*YMCM*PISSSSFYSPLGLCDGVRLQV*PR
LWLLTVQCLDSLVGPAAVQYVPVYGSQTHVNXRSKQNAIVIPPLRTHHSFPMRTKKTIYK
CINTCVCNPSPHPLFILLWVYVTECGCKFDLDCGC*LSNALTLL*AQLRYSMYPFTEARH
MLTXDLNKTL**FPHCVPITAFQ*EQKKQYINVLIHVYVTHLLILFLFSFGFM*RSAVAS
LTSIVVANCPMP*LSCRPSCGTVCTRLRKPDTC*R

>1744263 Frames 4,5,6
SLTCVWLP*TGTYCTAAGPTRESRHWTVSNHNRGQTCNRTPSHKPKGE*KEDEEMGYIHM
Y*YIYILFFLFSLESCDGYAMGELL*RFV*IXR*HVSGFRKRVHTVPQLGLQESQGIGQL
ATTIEVKLATALRHINPKENKKRMRRWVTYTCINTFIYCFFCSHWKAVMGTQWGNYYSVL
FRSXVNMCLASVNGYILYRSWAYKRVKALDS*QPQSRSNLQPHSVT*TQRRIKRG*GDGL
HTHVLIHLYIVFFVLIGKL*WVRNGGITIAFCLDL

Date: 16:28:28 on Sun 17 Dec 117.