Translation of 2739


>2739 Frame 1
GTRYSFFFIYFCFPLFYIDIQKKKKKNICMENYTNNTLMNTAMKI*MFIYPDSHINM*LN
THTNIYLNKCIKKIXPLPMKIYY*RE**ISTI*KLKKNQMXIQRYHGRLKXSVXXGLX

>2739 Frame 2
ARGILFFSYIFVSHYFI*IFKRRRRKIFAWRIIRTTLL*TQQ*KFKCLFTRTVI*ICNST
LIRIFT*TNV*RK*XPYR*KFIIKENDRSRPFKN*KRIKXTFKGTMGD*KXVXNXVF

>2739 Frame 3
HEVFFFFHIFLFPIILYRYSKEEEEKYLHGELYEQHSYEHSNENLNVYLPGQSYKYVTQH
SYEYLPEQMYKENNXLTDENLLLKRMIDLDHLKIKKESNXHSKVPWATKX*CXMXSX

>2739 Frame 4
EDPFTLFLVAHGTFECHLILF*FLNGRDLSFSLIINFHR*GIIFFIHLFR*IFV*VLSYI
FI*LSG*INI*IFIAVFIRVLFV*FSMQIFFFFFF*ISI*NNGKQKYMKKKEYLVX

>2739 Frame 5
KTHSHYF*SPMVPLNVI*FFFNF*MVEIYHSL***IFIGKGLFSLYICSGKYSYEC*VTY
LYDCPGK*TFKFSLLCS*ECCSYNSPCKYFSSSSFEYLYKIMGNKNI*KKKNTSCX

>2739 Frame 6
RPIHTIFSRPWYL*MSFDSFLIFKWSRSIILFNNKFSSVRDYFLYTFVQVNIRMSVELHI
YMTVRVNKHLNFHCCVHKSVVRIILHANIFLLLLLNIYIK*WETKIYEKKRIPRA

>2739 Frames 1,2,3
GTRYSFFFIYFCFPLFYIDIQKKKKKNICMENYTNNTLMNTAMKI*MFIYPDSHINM*LN
THTNIYLNKCIKKIXPLPMKIYY*RE**ISTI*KLKKNQMXIQRYHGRLKXSVXXGLXAR
GILFFSYIFVSHYFI*IFKRRRRKIFAWRIIRTTLL*TQQ*KFKCLFTRTVI*ICNSTLI
RIFT*TNV*RK*XPYR*KFIIKENDRSRPFKN*KRIKXTFKGTMGD*KXVXNXVFHEVFF
FFHIFLFPIILYRYSKEEEEKYLHGELYEQHSYEHSNENLNVYLPGQSYKYVTQHSYEYL
PEQMYKENNXLTDENLLLKRMIDLDHLKIKKESNXHSKVPWATKX*CXMXSX

>2739 Frames 4,5,6
EDPFTLFLVAHGTFECHLILF*FLNGRDLSFSLIINFHR*GIIFFIHLFR*IFV*VLSYI
FI*LSG*INI*IFIAVFIRVLFV*FSMQIFFFFFF*ISI*NNGKQKYMKKKEYLVXKTHS
HYF*SPMVPLNVI*FFFNF*MVEIYHSL***IFIGKGLFSLYICSGKYSYEC*VTYLYDC
PGK*TFKFSLLCS*ECCSYNSPCKYFSSSSFEYLYKIMGNKNI*KKKNTSCXRPIHTIFS
RPWYL*MSFDSFLIFKWSRSIILFNNKFSSVRDYFLYTFVQVNIRMSVELHIYMTVRVNK
HLNFHCCVHKSVVRIILHANIFLLLLLNIYIK*WETKIYEKKRIPRA

Date: 14:48:39 on Sun 17 Dec 117.