Translation of 44106


>44106 Frame 1
VDAVYEDDKVIAFNDIYPQAPVHIIVIPKRRDGLTXLSKAEEKHKEILGHLMWAVAEIVR
KNNLGDFRLVVNNGPEACQSIYYLHLHILAK

>44106 Frame 2
LTLYMKMIKSSHLMIYTHKHQYIL*SYQKGEMVLLX*ARQKKNIKKF*DI*CGLLLKL*E
KTT*EISDW*LTMDLRHVNPYTIYIYIY*PX

>44106 Frame 3
*RCI*R**SHRI**YIPTSTSTYYSHTKKERWSY*XKQGRRKT*RNFRTFNVGCC*NCKK
KQPRRFPIGS*QWT*GMSIHILFTFTYISQX

>44106 Frame 4
LG*YM*M*IVYGLTCLRSIVNYQSEIS*VVFSYNFSNSPH*MS*NFFMFFFCLA*LVRPS
LLFGMTIICTGACGYISLNAMTLSSSYTASX

>44106 Frame 5
LANICKCK*YMD*HASGPLLTTNRKSPRLFFLTISATAHIKCPKISLCFSSALLS**DHL
SFLV*L*YVLVLVGIYH*MR*LYHLHIQRQX

>44106 Frame 6
WLIYVNVNSIWIDMPQVHC*LPIGNLLGCFFLQFQQQPTLNVLKFLYVFLLPCLASKTIS
PFWYDYNMYWCLWVYIIKCDDFIIFIYSVN

>44106 Frames 1,2,3
VDAVYEDDKVIAFNDIYPQAPVHIIVIPKRRDGLTXLSKAEEKHKEILGHLMWAVAEIVR
KNNLGDFRLVVNNGPEACQSIYYLHLHILAKLTLYMKMIKSSHLMIYTHKHQYIL*SYQK
GEMVLLX*ARQKKNIKKF*DI*CGLLLKL*EKTT*EISDW*LTMDLRHVNPYTIYIYIY*
PX*RCI*R**SHRI**YIPTSTSTYYSHTKKERWSY*XKQGRRKT*RNFRTFNVGCC*NC
KKKQPRRFPIGS*QWT*GMSIHILFTFTYISQX

>44106 Frames 4,5,6
LG*YM*M*IVYGLTCLRSIVNYQSEIS*VVFSYNFSNSPH*MS*NFFMFFFCLA*LVRPS
LLFGMTIICTGACGYISLNAMTLSSSYTASXLANICKCK*YMD*HASGPLLTTNRKSPRL
FFLTISATAHIKCPKISLCFSSALLS**DHLSFLV*L*YVLVLVGIYH*MR*LYHLHIQR
QXWLIYVNVNSIWIDMPQVHC*LPIGNLLGCFFLQFQQQPTLNVLKFLYVFLLPCLASKT
ISPFWYDYNMYWCLWVYIIKCDDFIIFIYSVN

Date: 17:17:12 on Mon 18 Dec 117.