Translation of 44129


>44129 Frame 1
IIKKHIHNPTVPNPHVYIGGIINKPVKE**YMIYINTXYNFIVTNKLKNDKTKFHMDIVL
FKFNAFLSLIRIFPYLQNNK*IITIKXHM

>44129 Frame 2
**KNISIIQLYQIHTYISEE*LINLSKNNDI*YILIQXTILLLLTN*KMIKQNSIWI*FF
SNSTPFYLSLEYSHIYKIINKLLLSKXIX

>44129 Frame 3
NKKTYP*SNCTKSTRIYRRNN**TCQRIMIYDIY*YRXQFYCY*QIKK**NKIPYGYSSF
QIQRLFISH*NIPIFTK**INYYYQRXYX

>44129 Frame 4
HMPLIVIIYLLFCKYGNILMRDKKALNLKRTISIWNFVLSFFNLLVTIKLYLY*YISYII
IL*QVY*LFLRYIRVDLVQLDYGYVFLLX

>44129 Frame 5
ICL****FIYYFVNMGIF**EIKRR*I*KELYPYGILFYHFLIC**Q*NCTCINIYHISL
FFDRFINYSSDIYVWIWYSWIMDMFFYY

>44129 Frame 6
YAFDSNNLFIIL*IWEYSNER*KGVEFEKNYIHMEFCFIIF*FVSNNKIVPVLIYIIYHY
SLTGLLIIPPIYTCGFGTVGLWICFFIX

>44129 Frames 1,2,3
IIKKHIHNPTVPNPHVYIGGIINKPVKE**YMIYINTXYNFIVTNKLKNDKTKFHMDIVL
FKFNAFLSLIRIFPYLQNNK*IITIKXHM**KNISIIQLYQIHTYISEE*LINLSKNNDI
*YILIQXTILLLLTN*KMIKQNSIWI*FFSNSTPFYLSLEYSHIYKIINKLLLSKXIXNK
KTYP*SNCTKSTRIYRRNN**TCQRIMIYDIY*YRXQFYCY*QIKK**NKIPYGYSSFQI
QRLFISH*NIPIFTK**INYYYQRXYX

>44129 Frames 4,5,6
HMPLIVIIYLLFCKYGNILMRDKKALNLKRTISIWNFVLSFFNLLVTIKLYLY*YISYII
IL*QVY*LFLRYIRVDLVQLDYGYVFLLXICL****FIYYFVNMGIF**EIKRR*I*KEL
YPYGILFYHFLIC**Q*NCTCINIYHISLFFDRFINYSSDIYVWIWYSWIMDMFFYYYAF
DSNNLFIIL*IWEYSNER*KGVEFEKNYIHMEFCFIIF*FVSNNKIVPVLIYIIYHYSLT
GLLIIPPIYTCGFGTVGLWICFFIX

Date: 17:25:8 on Mon 18 Dec 117.