Translation of 504576


>504576 Frame 1
YLDQVVTGEAISVTMDNILSGFENEYDVIYLKPLAGVYRSLKKQIEKNIITFNLNLNDIL
NSRLKKRKYFLDVLESDLMQFKHISSNEYIIEDSFKLLNSEQKNTLLKSYKYIKESVEND
IX

>504576 Frame 2
I*IK**LEKQYLSQWIISSQDLKMNMMLYI*NL*LEYIEA*KNKLKKTLLHLI*I*TIS*
IHVLRNENIS*MY*NLI*CNLNIYPQMNTLLKIHLNY*IQNKKTHF*KVTNI*KNQ*KMI
LX

>504576 Frame 3
FRSSSNWRSNICHNG*YPLRI*K*I*CYIFKTFSWSI*KLKKTN*KKHYYI*FKFERYLK
FTS*ETKIFLRCIRI*FNAI*TYILK*IHY*RFI*IIEFRTKKHTFKKLQIYKRISRK*Y
*

>504576 Frame 4
LISFSTDSFIYL*LFKSVFFCSEFNNLNESSIMYSFEDICLNCIKSDSNTSKKYFRFLRR
EFKISFKFKLNVIMFFSICFFKLLYTPAKGFKYITSYSFSNPERILSIVTDIASPVTT*S
KX

>504576 Frame 5
*YHFLLILLYICNFLKVCFFVLNSII*MNLQ*CIHLRIYV*IALNQILIHLRNIFVS*DV
NLRYRSNLN*M**CFFQFVFLSFYILQLKVLNI*HHIHFQILRGYYPL*QILLLQLLLDL
NX

>504576 Frame 6
NIIFY*FFYIFVTF*KCVFLF*IQ*FK*IFNNVFI*GYMFKLH*IRF*YI*EIFSFLKT*
I*DIVQI*IKCNNVFFNLFF*ASIYSS*RF*IYNIIFIFKS*EDIIHCDRYCFSSYYLI*
I

>504576 Frames 1,2,3
YLDQVVTGEAISVTMDNILSGFENEYDVIYLKPLAGVYRSLKKQIEKNIITFNLNLNDIL
NSRLKKRKYFLDVLESDLMQFKHISSNEYIIEDSFKLLNSEQKNTLLKSYKYIKESVEND
IXI*IK**LEKQYLSQWIISSQDLKMNMMLYI*NL*LEYIEA*KNKLKKTLLHLI*I*TI
S*IHVLRNENIS*MY*NLI*CNLNIYPQMNTLLKIHLNY*IQNKKTHF*KVTNI*KNQ*K
MILXFRSSSNWRSNICHNG*YPLRI*K*I*CYIFKTFSWSI*KLKKTN*KKHYYI*FKFE
RYLKFTS*ETKIFLRCIRI*FNAI*TYILK*IHY*RFI*IIEFRTKKHTFKKLQIYKRIS
RK*Y*

>504576 Frames 4,5,6
LISFSTDSFIYL*LFKSVFFCSEFNNLNESSIMYSFEDICLNCIKSDSNTSKKYFRFLRR
EFKISFKFKLNVIMFFSICFFKLLYTPAKGFKYITSYSFSNPERILSIVTDIASPVTT*S
KX*YHFLLILLYICNFLKVCFFVLNSII*MNLQ*CIHLRIYV*IALNQILIHLRNIFVS*
DVNLRYRSNLN*M**CFFQFVFLSFYILQLKVLNI*HHIHFQILRGYYPL*QILLLQLLL
DLNXNIIFY*FFYIFVTF*KCVFLF*IQ*FK*IFNNVFI*GYMFKLH*IRF*YI*EIFSF
LKT*I*DIVQI*IKCNNVFFNLFF*ASIYSS*RF*IYNIIFIFKS*EDIIHCDRYCFSSY
YLI*I

Date: 16:33:9 on Sun 17 Dec 117.