Translation of 752260


>752260 Frame 1
IFFLFQTFNFFFFPSNMKIKTY**I*LPRQRHKKQPSPTSYNIPII*QVWILQKHGIIFY
FVKISHPKICFYKKNTTKKPFFKTVAT*KKP*K*ILQISALLLSKQK*SIFKLEX

>752260 Frame 2
FFFYSKLLIFSFFHPI*K*KPINKFNYPGKGTKNNPPQHHTTYQLFNRYGFYKNTVLFFI
L*KYHIPKFVSTKKIPLKNPFSKLLQHEKNLKNKYYKFLPCFYQSKNNQFLNWK

>752260 Frame 3
FFFIPNF*FFLFSIQYENKNLLINLITPAKAQKTTLPNIIQHTNYLTGMDFTKTRYYFLF
CKNITSQNLFLQKKYH*KTLFQNCCNMKKTLKINITNFCPASIKAKIINF*TGX

>752260 Frame 4
FPV*KLIIFALIEAGQKFVIFIFKVFFMLQQF*KRVF*WYFFCRNKFWDVIFLQNKK*YR
VFVKSIPVK*LVCCMMLGRVVFCAFAGVIKFINRFLFSYWMEKRKN*KFGIKKKX

>752260 Frame 5
FQFKN*LFLL**KQGRNL*YLFLRFFSCCNSFEKGFFSGIFFVETNFGM*YFYKIKNNTV
FL*NPYLLNNWYVV*CWGGLFFVPLPG*LNLLIGFYFHIGWKKEKIKSLE*KKN

>752260 Frame 6
SSLKIDYFCFDRSRAEICNIYF*GFFHVATVLKKGFLVVFFL*KQILGCDIFTK*KIIPC
FCKIHTC*IIGMLYDVGEGCFLCLCRGN*IY**VFIFILDGKKKKLKVWNKKKX

>752260 Frames 1,2,3
IFFLFQTFNFFFFPSNMKIKTY**I*LPRQRHKKQPSPTSYNIPII*QVWILQKHGIIFY
FVKISHPKICFYKKNTTKKPFFKTVAT*KKP*K*ILQISALLLSKQK*SIFKLEXFFFYS
KLLIFSFFHPI*K*KPINKFNYPGKGTKNNPPQHHTTYQLFNRYGFYKNTVLFFIL*KYH
IPKFVSTKKIPLKNPFSKLLQHEKNLKNKYYKFLPCFYQSKNNQFLNWKFFFIPNF*FFL
FSIQYENKNLLINLITPAKAQKTTLPNIIQHTNYLTGMDFTKTRYYFLFCKNITSQNLFL
QKKYH*KTLFQNCCNMKKTLKINITNFCPASIKAKIINF*TGX

>752260 Frames 4,5,6
FPV*KLIIFALIEAGQKFVIFIFKVFFMLQQF*KRVF*WYFFCRNKFWDVIFLQNKK*YR
VFVKSIPVK*LVCCMMLGRVVFCAFAGVIKFINRFLFSYWMEKRKN*KFGIKKKXFQFKN
*LFLL**KQGRNL*YLFLRFFSCCNSFEKGFFSGIFFVETNFGM*YFYKIKNNTVFL*NP
YLLNNWYVV*CWGGLFFVPLPG*LNLLIGFYFHIGWKKEKIKSLE*KKNSSLKIDYFCFD
RSRAEICNIYF*GFFHVATVLKKGFLVVFFL*KQILGCDIFTK*KIIPCFCKIHTC*IIG
MLYDVGEGCFLCLCRGN*IY**VFIFILDGKKKKLKVWNKKKX

Date: 16:27:10 on Sun 17 Dec 117.