Translation of 800278


>800278 Frame 1
GIHMLSNSVFYLIS*ITPS*DADIYNFHFPIFARSSLFWKHQCILS*CVEMQKF*CADEI
NYETFDLILINKNKHLK*FKKKTIILLKCLFLFHFLQCLNRYFDVFSRYFPLCFSN

>800278 Frame 2
EFIC*AIQCFTLFPESPPPETLTFIIFTFQYLLEVHFFGSINAYYHNV*KCKNFSVPMKL
ITKLLI*Y*LIKINI*NNSKKKQ*FYLNVCFFSISCNA*IATLMSFPAIFHCVSQX

>800278 Frame 3
NSYAKQFSVLPYFLNHPLLRR*HL*FSLSNIC*KFTFLEASMHIIIMCRNAKILVCR*N*
LRNF*FDIN**K*TFEIIQKKNNNFT*MFVSFPFLAMLESLL*CLFPLFSIVFLKX

>800278 Frame 4
V*ETQWKIAGKDIKVAIQALQEMEKKQTFK*NYCFFFELFQMFIFIN*YQIKSFVINFIG
TLKFLHFYTL**YALMLPKK*TSSKYWKVKIINVSVSGGGDSGNKVKH*IA*HMNS

>800278 Frame 5
FEKHNGK*REKTSK*RFKHCKKWKRNKHLSKIIVFFLNYFKCLFLLINIKSKVS*LISSA
H*NFCISTHYDNMH*CFQKSELLANIGK*KL*MSASQEGVIQEIR*NTELLSI*IX

>800278 Frame 6
LRNTMENSGKRHQSSDSSIARNGKETNI*VKLLFFF*IISNVYFY*LISNQKFRN*FHRH
TKIFAFLHIMIICIDASKKVNF*QILESENYKCQRLRRG*FRK*GKTLNCLAYEFX

>800278 Frames 1,2,3
GIHMLSNSVFYLIS*ITPS*DADIYNFHFPIFARSSLFWKHQCILS*CVEMQKF*CADEI
NYETFDLILINKNKHLK*FKKKTIILLKCLFLFHFLQCLNRYFDVFSRYFPLCFSNEFIC
*AIQCFTLFPESPPPETLTFIIFTFQYLLEVHFFGSINAYYHNV*KCKNFSVPMKLITKL
LI*Y*LIKINI*NNSKKKQ*FYLNVCFFSISCNA*IATLMSFPAIFHCVSQXNSYAKQFS
VLPYFLNHPLLRR*HL*FSLSNIC*KFTFLEASMHIIIMCRNAKILVCR*N*LRNF*FDI
N**K*TFEIIQKKNNNFT*MFVSFPFLAMLESLL*CLFPLFSIVFLKX

>800278 Frames 4,5,6
V*ETQWKIAGKDIKVAIQALQEMEKKQTFK*NYCFFFELFQMFIFIN*YQIKSFVINFIG
TLKFLHFYTL**YALMLPKK*TSSKYWKVKIINVSVSGGGDSGNKVKH*IA*HMNSFEKH
NGK*REKTSK*RFKHCKKWKRNKHLSKIIVFFLNYFKCLFLLINIKSKVS*LISSAH*NF
CISTHYDNMH*CFQKSELLANIGK*KL*MSASQEGVIQEIR*NTELLSI*IXLRNTMENS
GKRHQSSDSSIARNGKETNI*VKLLFFF*IISNVYFY*LISNQKFRN*FHRHTKIFAFLH
IMIICIDASKKVNF*QILESENYKCQRLRRG*FRK*GKTLNCLAYEFX

Date: 14:56:56 on Sun 17 Dec 117.