Translation of 857827


>857827 Frame 1
DPEKWVENMKAAGASQYTFHLESTENVMHCIHKIREADMKVGLGIKPKTPVTELLPYIDS
VDMILIMTVEPGF

>857827 Frame 2
ILKSGLKI*KLLVQVNILFT*NPLKMLCIVFIKYVKLT*KLVLV*NQKHQSLNYYLILTP
LI*F*L*PSNPGX

>857827 Frame 3
S*KVG*KYESCWCKSIYFSLRIH*KCYALYS*NT*S*HESWSWYKTKNTSH*TITLY*LR
*YDFNYDRRTRVX

>857827 Frame 4
KPGFDGHN*NHINGVNIR**FSDWCFWFYTKTNFHVSFTYFMNTMHNIFSGF*VKSILTC
TSSFHIFNPLFRI

>857827 Frame 5
NPGSTVIIKIISTESI*GNSSVTGVFGFIPRPTFMSASRIL*IQCITFSVDSK*KVY*LA
PAAFIFSTHFSGX

>857827 Frame 6
TRVRRS*LKSYQRSQYKVIVQ*LVFLVLYQDQLSCQLHVFYEYNA*HFQWILSEKYIDLH
QQLSYFQPTFQDX

>857827 Frames 1,2,3
DPEKWVENMKAAGASQYTFHLESTENVMHCIHKIREADMKVGLGIKPKTPVTELLPYIDS
VDMILIMTVEPGFILKSGLKI*KLLVQVNILFT*NPLKMLCIVFIKYVKLT*KLVLV*NQ
KHQSLNYYLILTPLI*F*L*PSNPGXS*KVG*KYESCWCKSIYFSLRIH*KCYALYS*NT
*S*HESWSWYKTKNTSH*TITLY*LR*YDFNYDRRTRVX

>857827 Frames 4,5,6
KPGFDGHN*NHINGVNIR**FSDWCFWFYTKTNFHVSFTYFMNTMHNIFSGF*VKSILTC
TSSFHIFNPLFRINPGSTVIIKIISTESI*GNSSVTGVFGFIPRPTFMSASRIL*IQCIT
FSVDSK*KVY*LAPAAFIFSTHFSGXTRVRRS*LKSYQRSQYKVIVQ*LVFLVLYQDQLS
CQLHVFYEYNA*HFQWILSEKYIDLHQQLSYFQPTFQDX

Date: 17:23:34 on Mon 18 Dec 117.