Translation of CBrugiaQ_420


>CBrugiaQ_420 Frame 1
GFFFKKFIFYYLT*TSKYKTK*EE*IVAK*VSLNIKYTI*HAKISSE*A*LIDLWP*RGP
LGFVRIQIITR*WVS*GRLNHQNHTMYVLGVSTHRQHPLL*LSFVSRAHNMLQRHV*HSP
KTLSIRHVSLHKSIPKYVSHHHVVPNVE*LALLFLEYCHAALYDDASLHLFQVLYRLYHV
LTSSQVTAITTKTLVTVAHN*TSCRIRHEIRWEFC*MFQDFDCLFILVLGKSI*TNK*SP
LIKLRQLVYCFATNEIFV*LYWIVFCFSYHS*LIGF*VYLNYLX*NQL*MNILC

>CBrugiaQ_420 Frame 2
VFFLKNSSFII*HRPVNTKQNRRNKSLPNEYHLTLNIQSNTQRSVLSKHDS*ICGPKEGR
WVLCAYR*LHADGSRKVVLTTKTIQCTSLAFQRIDNIHCCNCLSFRVLTICYSVTYDILQ
KHFQYATCLFINQSRNTFHTTTSCQTSNSWLCYSLNIVTQHFTMTLRSTFSKSFTAFTTS
*HLHK*QRSQRKHW*LSHTTEPRAEFGTRLGGSFAECSRISIVCSYLF*EKVFEQINDHR
L*NCASWFIALLQMKYLFSYIGLFFALVIILN*LVFKFILTIXNEISFE*IFCX

>CBrugiaQ_420 Frame 3
FFF*KIHLLLSNIDQ*IQNKIGGINRCQMSIT*H*IYNLTRKDQF*VSMTHRFVALKRAV
GFCAHTDNYTLMGLVRSS*PPKPYNVRPWRFNA*TTSIAVTVFRFACSQYVTASRMTFSK
NTFNTPRVSS*INPEIRFTPPRRAKRRIAGFVIP*ILSRSTLR*RFAPPFPSPLPPLPRP
DIFTSNSDHNENTGNCRTQLNLVPNSARD*VGVLLNVPGFRLFVHTCFRKKYLNK*MITA
YKIAPVGLLLCYK*NICLVILDCFLL*LSFLINWFLSLS*LFXMKSALNEYFVX

>CBrugiaQ_420 Frame 4
AQNIHSKLISFK*LR*T*KPIN*E**LKQKTIQYN*TNISFVAKQ*TNWRNFISGDHLFV
QILFPKTSMNKQSKSWNIQQNSHLISCRIRHEVQLCATVTSVFVVIAVTCEDVRTW*RR*
RTWKRWSEASS*SAA*QYSRNNKASYSTFGTTWWCETYFGIDL*RDTWRIESVFGECHT*
RCNIL*ARETKDSYSNGCCLCVETPRTYIVWFWWLRRPYETHQRVIICMRTKPNGPL*GH
KSMSHAYSELIFAC*IVYLMLSDTHLATIYSSYFVLYLLVYVR**KMNFLKKKX

>CBrugiaQ_420 Frame 5
HKIFIQS*FHLNS*DKLKNQLIKNDN*SKKQSNITKQIFHL*QSNKPTGAIL*AVIIYLF
KYFFLKQV*TNNRNPGTFSKTPT*SRAEFGTRFSCVRQLPVFSL*SLLLVKMSGRGKGGK
GLGKGGAKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRD
AVTYCEHAKRKTVTAMDVVYALKRQGRTLYGFGG*DDLTRPISV*LSVCAQNPTALFRAT
NL*VMLTQN*SLRVRLYI*C*VILIWQRFIPPILFCIYWSMLDNKR*IF*KKNX

>CBrugiaQ_420 Frame 6
TKYSFKADFI*IVKINLKTN*LRMITKAKNNPI*LNKYFICSKAINQLAQFYKR*SFICS
NTFS*NKYEQTIEILEHSAKLPPNLVPNSARGSVVCDSYQCFRCDRCYL*RCQDVVKAVK
DLEKVERSVIVKCCVTIFKE*QSQLFDVWHDVVV*NVFRD*FMKRHVAY*KCFWRMSYVT
L*HIVSTRNERQLQQWMLSMR*NAKDVHCMVLVVKTTLRDPSACNYLYAHKTQRPSLGPQ
IYESCLLRTDLCVLDCIFNVK*YSFGNDLFLLFCFVFTGLC*IIKDEFFKKKT

>CBrugiaQ_420 Frames 1,2,3
GFFFKKFIFYYLT*TSKYKTK*EE*IVAK*VSLNIKYTI*HAKISSE*A*LIDLWP*RGP
LGFVRIQIITR*WVS*GRLNHQNHTMYVLGVSTHRQHPLL*LSFVSRAHNMLQRHV*HSP
KTLSIRHVSLHKSIPKYVSHHHVVPNVE*LALLFLEYCHAALYDDASLHLFQVLYRLYHV
LTSSQVTAITTKTLVTVAHN*TSCRIRHEIRWEFC*MFQDFDCLFILVLGKSI*TNK*SP
LIKLRQLVYCFATNEIFV*LYWIVFCFSYHS*LIGF*VYLNYLX*NQL*MNILCVFFLKN
SSFII*HRPVNTKQNRRNKSLPNEYHLTLNIQSNTQRSVLSKHDS*ICGPKEGRWVLCAY
R*LHADGSRKVVLTTKTIQCTSLAFQRIDNIHCCNCLSFRVLTICYSVTYDILQKHFQYA
TCLFINQSRNTFHTTTSCQTSNSWLCYSLNIVTQHFTMTLRSTFSKSFTAFTTS*HLHK*
QRSQRKHW*LSHTTEPRAEFGTRLGGSFAECSRISIVCSYLF*EKVFEQINDHRL*NCAS
WFIALLQMKYLFSYIGLFFALVIILN*LVFKFILTIXNEISFE*IFCXFFF*KIHLLLSN
IDQ*IQNKIGGINRCQMSIT*H*IYNLTRKDQF*VSMTHRFVALKRAVGFCAHTDNYTLM
GLVRSS*PPKPYNVRPWRFNA*TTSIAVTVFRFACSQYVTASRMTFSKNTFNTPRVSS*I
NPEIRFTPPRRAKRRIAGFVIP*ILSRSTLR*RFAPPFPSPLPPLPRPDIFTSNSDHNEN
TGNCRTQLNLVPNSARD*VGVLLNVPGFRLFVHTCFRKKYLNK*MITAYKIAPVGLLLCY
K*NICLVILDCFLL*LSFLINWFLSLS*LFXMKSALNEYFVX

>CBrugiaQ_420 Frames 4,5,6
AQNIHSKLISFK*LR*T*KPIN*E**LKQKTIQYN*TNISFVAKQ*TNWRNFISGDHLFV
QILFPKTSMNKQSKSWNIQQNSHLISCRIRHEVQLCATVTSVFVVIAVTCEDVRTW*RR*
RTWKRWSEASS*SAA*QYSRNNKASYSTFGTTWWCETYFGIDL*RDTWRIESVFGECHT*
RCNIL*ARETKDSYSNGCCLCVETPRTYIVWFWWLRRPYETHQRVIICMRTKPNGPL*GH
KSMSHAYSELIFAC*IVYLMLSDTHLATIYSSYFVLYLLVYVR**KMNFLKKKXHKIFIQ
S*FHLNS*DKLKNQLIKNDN*SKKQSNITKQIFHL*QSNKPTGAIL*AVIIYLFKYFFLK
QV*TNNRNPGTFSKTPT*SRAEFGTRFSCVRQLPVFSL*SLLLVKMSGRGKGGKGLGKGG
AKRHRKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRDAVTYCE
HAKRKTVTAMDVVYALKRQGRTLYGFGG*DDLTRPISV*LSVCAQNPTALFRATNL*VML
TQN*SLRVRLYI*C*VILIWQRFIPPILFCIYWSMLDNKR*IF*KKNXTKYSFKADFI*I
VKINLKTN*LRMITKAKNNPI*LNKYFICSKAINQLAQFYKR*SFICSNTFS*NKYEQTI
EILEHSAKLPPNLVPNSARGSVVCDSYQCFRCDRCYL*RCQDVVKAVKDLEKVERSVIVK
CCVTIFKE*QSQLFDVWHDVVV*NVFRD*FMKRHVAY*KCFWRMSYVTL*HIVSTRNERQ
LQQWMLSMR*NAKDVHCMVLVVKTTLRDPSACNYLYAHKTQRPSLGPQIYESCLLRTDLC
VLDCIFNVK*YSFGNDLFLLFCFVFTGLC*IIKDEFFKKKT

Date: 16:28:52 on Sun 17 Dec 117.