Translation of CPlasFal_172


>CPlasFal_172 Frame 1
IHFYFGSIFFICS*FR*II*MFS*TSCSCTFNTWDP*ISRSCIKNKCKWLLVISNFCITI
KHYILEIY*FDIII*TT*IICFSKS*IKKIDRFFNVIF*FMCFYSFQNPTMCISNFKSNS
*MFGIF*NFIHFIISLKPYIFIHIIK*TTHYTTKEKYI*YLKPFLYFFFVL*IVNV*SIK
C*IAFDKAMFKIMFSYCNIHLVQNIY*KFKKKLYI*K*INFLY*FIKKLYFFFIFYIKIY
IPNSSFPFYIFPLNTFYTENFIFX

>CPlasFal_172 Frame 2
FISTLVPSFSYVLDLDESYRCLVKHPAVVHLTLGTHKLADPVSRINVNGCWLSPTSASP*
NIIFWKSTNSILSFELPK*FVLVSPELRKLTDSLM*FFNLCVFIVFKILPCAFPTLNPIV
KCSEFFKISFISLSL*SHTFSYT**NKPHITLQKRSTYSI*NPSCIFFLFFELSMFNPSN
VELLLIKPCLKSCSLTVISIWFKIFIKNLKKNYIYKNK*TFYINL*KNYISFLYFILKFT
YQILLFHSTYFR*ILFILKILYLX

>CPlasFal_172 Frame 3
SFLLWFHLFHMFLI*MNHIDV*LNILQLYI*HLGPIN*QILYQE*M*MVVGYLQLLHHHK
TLYFGNLLIRYYHLNYLNNLF**VLN*EN*QIL*CNFLIYVFL*FSKSYHVHFQL*IQ*L
NVRNFLKFHSFHYLFEAIHFHTHNKINHTLHYKREVHIVFETLPVFFFCSLNCQCLIHQM
LNCF**SHV*NHVLLL*YPFGSKYLLKI*KKIIYIKINKLFILIYKKIIFLFYILY*NLH
TKFFFSILHISVKYFLY*KFYIY

>CPlasFal_172 Frame 4
INIKFSV*KVFNGNM*NGKEEFGM*ILI*NIKKKYNFFIN*YKKFIYFYIYNFFLNF**I
F*TKWILQ*ENMILNMALSKAIQHLMD*TLTIQRTKKKYRKGFKYYMYFSFVV*CVVYFI
MCMKMYGFKEIMK*MKF*KIPNI*LLDLKLEMHMVGF*KL*KHIN*KITLKNLSIFLIQD
LLKQII*VVQMIISN**ISKI*CFMVMQKLEITNNHLHLFLIQDLLIYGSQVLNVQLQDV
*LNIYMIHLNQEHMKKMEPK*K*X

>CPlasFal_172 Frame 5
*I*NFQYKKYLTEICRMEKKNLVCKF*YKI*KRNIIFL*INIKSLFIFIYIIFF*IFNKY
FEPNGYYSKRT*F*TWLYQKQFNI*WIKH*QFKEQKKNTGRVSNTICTSLL*CNVWFILL
CV*KCMASKR**NE*NFKKFRTFNYWI*SWKCTW*DFENYKNT*IKKLH*RICQFS*FRT
Y*NKLFR*FK**YRISRFPKYNVLW*CRSWR*PTTIYIYS*YRIC*FMGPKC*MYNCRMF
N*TSI*FI*IKNI*KRWNQSRNEX

>CPlasFal_172 Frame 6
KYKIFSIKSI*RKYVEWKRRIWYVNFNIKYKKEI*FFYKLI*KVYLFLYI*FFFKFLINI
LNQMDITVREHDFKHGFIKSNSTFDGLNIDNSKNKKKIQEGFQILYVLLFCSVMCGLFYY
VYENVWLQRDNEMNEILKNSEHLTIGFKVGNAHGRILKTIKTHKLKNYIKESVNFLNSGL
TKTNYLGSSNDNIELVDFQNIMFYGDAEVGDNQQPFTFILDTGSANLWVPSVKCTTAGCL
TKHLYDSSKSRTYEKDGTKVEMN

>CPlasFal_172 Frames 1,2,3
IHFYFGSIFFICS*FR*II*MFS*TSCSCTFNTWDP*ISRSCIKNKCKWLLVISNFCITI
KHYILEIY*FDIII*TT*IICFSKS*IKKIDRFFNVIF*FMCFYSFQNPTMCISNFKSNS
*MFGIF*NFIHFIISLKPYIFIHIIK*TTHYTTKEKYI*YLKPFLYFFFVL*IVNV*SIK
C*IAFDKAMFKIMFSYCNIHLVQNIY*KFKKKLYI*K*INFLY*FIKKLYFFFIFYIKIY
IPNSSFPFYIFPLNTFYTENFIFXFISTLVPSFSYVLDLDESYRCLVKHPAVVHLTLGTH
KLADPVSRINVNGCWLSPTSASP*NIIFWKSTNSILSFELPK*FVLVSPELRKLTDSLM*
FFNLCVFIVFKILPCAFPTLNPIVKCSEFFKISFISLSL*SHTFSYT**NKPHITLQKRS
TYSI*NPSCIFFLFFELSMFNPSNVELLLIKPCLKSCSLTVISIWFKIFIKNLKKNYIYK
NK*TFYINL*KNYISFLYFILKFTYQILLFHSTYFR*ILFILKILYLXSFLLWFHLFHMF
LI*MNHIDV*LNILQLYI*HLGPIN*QILYQE*M*MVVGYLQLLHHHKTLYFGNLLIRYY
HLNYLNNLF**VLN*EN*QIL*CNFLIYVFL*FSKSYHVHFQL*IQ*LNVRNFLKFHSFH
YLFEAIHFHTHNKINHTLHYKREVHIVFETLPVFFFCSLNCQCLIHQMLNCF**SHV*NH
VLLL*YPFGSKYLLKI*KKIIYIKINKLFILIYKKIIFLFYILY*NLHTKFFFSILHISV
KYFLY*KFYIY

>CPlasFal_172 Frames 4,5,6
INIKFSV*KVFNGNM*NGKEEFGM*ILI*NIKKKYNFFIN*YKKFIYFYIYNFFLNF**I
F*TKWILQ*ENMILNMALSKAIQHLMD*TLTIQRTKKKYRKGFKYYMYFSFVV*CVVYFI
MCMKMYGFKEIMK*MKF*KIPNI*LLDLKLEMHMVGF*KL*KHIN*KITLKNLSIFLIQD
LLKQII*VVQMIISN**ISKI*CFMVMQKLEITNNHLHLFLIQDLLIYGSQVLNVQLQDV
*LNIYMIHLNQEHMKKMEPK*K*X*I*NFQYKKYLTEICRMEKKNLVCKF*YKI*KRNII
FL*INIKSLFIFIYIIFF*IFNKYFEPNGYYSKRT*F*TWLYQKQFNI*WIKH*QFKEQK
KNTGRVSNTICTSLL*CNVWFILLCV*KCMASKR**NE*NFKKFRTFNYWI*SWKCTW*D
FENYKNT*IKKLH*RICQFS*FRTY*NKLFR*FK**YRISRFPKYNVLW*CRSWR*PTTI
YIYS*YRIC*FMGPKC*MYNCRMFN*TSI*FI*IKNI*KRWNQSRNEXKYKIFSIKSI*R
KYVEWKRRIWYVNFNIKYKKEI*FFYKLI*KVYLFLYI*FFFKFLINILNQMDITVREHD
FKHGFIKSNSTFDGLNIDNSKNKKKIQEGFQILYVLLFCSVMCGLFYYVYENVWLQRDNE
MNEILKNSEHLTIGFKVGNAHGRILKTIKTHKLKNYIKESVNFLNSGLTKTNYLGSSNDN
IELVDFQNIMFYGDAEVGDNQQPFTFILDTGSANLWVPSVKCTTAGCLTKHLYDSSKSRT
YEKDGTKVEMN

Date: 17:30:37 on Mon 18 Dec 117.