Translation of CcruzaQ_1384


>CcruzaQ_1384 Frame 1
YRFLPSQGPYIYIQ**RHINSREDNNKKHCKKKHYHRVYSVLNFL*FVPFGTCNVSKVEV
MPHLHMLPPHIYFYVPKWQVNRFHPXALHQQRLGMA*ISGVVGGGDGFEEHIQYA*SHSP
AFPLSRSCTYSMC

>CcruzaQ_1384 Frame 2
TVSSPPRAHIYIYNNNGI*IPEKTTTKSTARRNITIGCIPYSTFCNSYHLEHVTYQKWKL
CRIYTCSHLISISMYLSGR*TASIPXRYINSGLGWLR*AGWWVGAMALRNISSTHRVTHL
RFLSAALVPTQCX

>CcruzaQ_1384 Frame 3
PFPPLPGPIYIYTIITAYKFPRRQQQKALQEETLPSGVFRTQLSVIRTIWNM*RIKSGSY
AASTHAPTSYLFLCT*VAGKPLPSHXVTSTAAWDGLDKRGGGWGRWL*GTYPVRIESLTC
VSSQPLLYLLNVX

>CcruzaQ_1384 Frame 4
TH*VGTRAAERKRR*VTLCVLDMFLKAIAPTHHPAYLSHPKPLLM*RMGWKRFTCHLGT*
K*I*GGSMCRCGITSTFDTLHVPNGTNYRKLSTEYTRW*CFFLQCFLLLSSREFICRYYC
IYIYGPWEGRKRX

>CcruzaQ_1384 Frame 5
HIE*VQERLRGNAGE*LYAYWICSSKPSPPPTTPLI*AIPSRC*CNAWDGSGLPAT*VHR
NRYEVGACVDAA*LPLLIRYMFQMVRITES*VRNTPDGNVSSCSAFCCCLLGNLYAVIIV
YIYMGPGRGGNGX

>CcruzaQ_1384 Frame 6
TLSRYKSG*EETQVSDSMRTGYVPQSHRPHPPPRLSKPSQAAVDVTHGMEAVYLPLRYIE
IDMRWEHV*MRHNFHF*YVTCSKWYELQKVEYGIHPMVMFLLAVLFVVVFSGIYMPLLLY
IYIWALGGEETV

>CcruzaQ_1384 Frames 1,2,3
YRFLPSQGPYIYIQ**RHINSREDNNKKHCKKKHYHRVYSVLNFL*FVPFGTCNVSKVEV
MPHLHMLPPHIYFYVPKWQVNRFHPXALHQQRLGMA*ISGVVGGGDGFEEHIQYA*SHSP
AFPLSRSCTYSMCTVSSPPRAHIYIYNNNGI*IPEKTTTKSTARRNITIGCIPYSTFCNS
YHLEHVTYQKWKLCRIYTCSHLISISMYLSGR*TASIPXRYINSGLGWLR*AGWWVGAMA
LRNISSTHRVTHLRFLSAALVPTQCXPFPPLPGPIYIYTIITAYKFPRRQQQKALQEETL
PSGVFRTQLSVIRTIWNM*RIKSGSYAASTHAPTSYLFLCT*VAGKPLPSHXVTSTAAWD
GLDKRGGGWGRWL*GTYPVRIESLTCVSSQPLLYLLNVX

>CcruzaQ_1384 Frames 4,5,6
TH*VGTRAAERKRR*VTLCVLDMFLKAIAPTHHPAYLSHPKPLLM*RMGWKRFTCHLGT*
K*I*GGSMCRCGITSTFDTLHVPNGTNYRKLSTEYTRW*CFFLQCFLLLSSREFICRYYC
IYIYGPWEGRKRXHIE*VQERLRGNAGE*LYAYWICSSKPSPPPTTPLI*AIPSRC*CNA
WDGSGLPAT*VHRNRYEVGACVDAA*LPLLIRYMFQMVRITES*VRNTPDGNVSSCSAFC
CCLLGNLYAVIIVYIYMGPGRGGNGXTLSRYKSG*EETQVSDSMRTGYVPQSHRPHPPPR
LSKPSQAAVDVTHGMEAVYLPLRYIEIDMRWEHV*MRHNFHF*YVTCSKWYELQKVEYGI
HPMVMFLLAVLFVVVFSGIYMPLLLYIYIWALGGEETV

Date: 14:45:23 on Sun 17 Dec 117.